حزب اعتدال و توسعه 10 تير 1381 ساعت 18:37 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/33/اساسنامه -------------------------------------------------- عنوان : اساسنامه -------------------------------------------------- اساسنامه حزب اعتدال و توسعه در 44 ماده و یک تبصره در تاریخ 1381/4/10 به تصویب رسید. متن : اساسنامه حزب اعتدال و توسعه ماده 1) نام:حزباعتدالوتوسعه ماده2) محل:دفتر مرکزی حزب: بزودی آدرس جدید اعلام می شود. ماده3) تعریف:حزباعتدالوتوسعه، تشکیلاتی است سیاسی، عقیدتیوفرهنگی، معتقدوملتزم به احکام اسلامیوقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به منظور احیاء تمدن بزرگ اسلام، پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی، تحقق بخشیدن به امرتوسعهسیاسی، اقتصادی، فرهنگیواجتماعی، آبادانی ایرانورفاه اجتماعیوتامین آینده بهتر برای هر فردوجامعه ایرانی در چارچوب اهدافومنافع ملی تشکیل می شود. هویت اسلامیوایرانی حزب غیرقابل تغییر است. ماده4) ارکان حزب: ارکان حزب عبارتند از: الف) عضو ب) حوزه ج) شورای ناحیه د) شورای منطقه (شورای شهر) هـ) شورای شهرستانو) شورای استان ز) شورای مرکزی ح) دبیر کل ط) مجمع عمومی (کنگره) ی) هیئت اجرایی ک) دبیر اجرایی ل) کمیته انضباطی م) هیئت موسس ماده5) شرایط عضویت: هر مسلمان ایرانی که اساسنامه، مرامنامهوخط مشی را بپذیردوعضو حزب دیگری نباشد می تواند با رعایت ماده7 قانون احزاب به عضویت حزب درآید. ماده6) وظایف عضو: الف) تلاش در جهت رشدوارتقاء معنوی، افزایش آگاهی های اسلامیوآشنایی با تحولات سیاسی، اجتماعیواقتصادی کشوروجهانواجرای برنامه های حزب در چارچوب اساسنامهوتصمیمات ارکان حزب. ب) شرکت منظموفعال در جلسات حزبی، ارائه طرح هاوپیشنهادات لازم، کوشش برای تکامل کیفیوکمی حزب، اجرای مصوبات حزبوپذیرفتن مسوولیت های لازم. ج) کوشش در راه گسترش حزب از طریق جذب اعضاء جدیدوطرفدارانوارتباط با شخصیت هاوافراد موثر با ارائه آگاهی های سازندهوجلب همکاری آنان با برنامه های حزب. د) مشارکت در تامین هزینه های حزب از طریق پرداخت حق عضویتوکمک های فوق العاده. ماده7) حوزه: کوچکترین واحد تشکیلاتی حزب حوزه است که هرگاه تعداد اعضای حزب در یک محل به 7 نفر رسید، تشکیل می شود. ماده8) وظایف حوزه: الف) تقویت بینش اسلامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیوارتقاء معنوی اعضاء با استفاده از شیوه ها آموزشی مناسب. ب) اجرای تصمیمات حزبوتلاش در رده تحقق اهداف حزب. ج) بررسیوتحلیل مسائل جاریوتهیه پیشنهادهای مناسب. د) برنامه ریزی برای جذب اعضاء جدیدوطرفداران. ماده9) حوزه در نخستین جلسه رسمی خود یک نفر از اعضای با تجربه را به عنوان مسوولویک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند، صلاحیت مسوول باید مورد تایید رده تشکیلاتی بالاتر قرار گیرد. در غیر اینصورت انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد. ماده 10) مسوول حوزه، تصمیمات مرکزیت حزبورده های مافوق را به اطلاع اعضاء رساندهونظراتوپیشنهادات آنها را به اطلاع مافوق می رساند. همچنین مسوولیت اجرای تصمیمات حزبورده مافوق را به عهده دارد. ماده 11) شورای ناحیه، منطقه، شورای شهر، شهرستانواستان: با افزایش تعداد حوزه ها، شورای ناحیهواز تجمع مسوولین نواحی شورای مناطق (در شهرهای کوچک شورای شهر)واز تجمع نمایندگان مناطق شورای شهرستانواز تجمع نمایندگان شهرستان ها شورای استان تشکیل خواهد شد. تبصره نحوه تشکیلوترکیب اعضاء شوراهاووظایف آنها بر مبنای آیین نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود. ماده 12) مسوولین شوراها از بین اعضاء شوراهای مربوطه انتخاب می شوند ولی صلاحیت آنها باید به تایید رده تشکیلات مافوق برسد. ماده 13) هیئت موسس هیئت موسس مرکب از 20 نفر که شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگیواقتصادی کشور می باشند. که حزب را بنیانگذاری نمودهونسبت به تشکیل شورای مرکزی، تدوین اساسنامه، مرامنامه، خط مشیونمودار سازمانی اقدام می نمایند. ماده 14) هیئت موسس موظف است حداکثر دو سال پس از تشکیلوثبت اساسنامه حزب، کنگره (مجمع عمومی) را برگزار نماید تا اعضاء شورای مرکزی از سوی کنگره انتخاب،واساسنامه، مرامنامه، خطی مشیوآیین نامه های مربوط را به تصویب برساند. ماده 15) هیئت اجرایی مسوولیت امور اجرایی حزب به عهده هیئت اجرایی به ریاست دبیر اجرایی می باشد. هیئت اجرایی مسول سازماندهیواجرای مصوبات کنگره، شورای مرکزی، کمیته انضباطیواداره امور اجرایی حزب است. ماده 16) حداقل نیمی از اعضاء هیئت اجرایی از میان اعضاء شورای مرکزی خواهند بود. اعضاء هیئت اجرایی به پیشنهاد دبیرکلوبا تصویب اکثریت مطلق شورای مرکزی انتخاب خواهند شد. ماده17) مسوولیت هر یک از واحدهای اجرایی حزب با یکی از اعضاء هیئت اجرایی است که به پیشنهاد دبیر اجرایی، موافقت دبیر کلوتصویب شورای مرکزی به این سمت منصوب می شوند. ماده18) تعدادونوع واحدهایی که مسوولین آن عضو هیئت اجرایی خواهند بودوحدود وظایفواختیارات دبیر اجراییوواحدهای اجرایی مزبور، نحوه تشکیل جلساتواعتبار مصوباتوهرگونه تغییر در آنها باید پس از موافقت دبیر کل به تصویب اکثریت مطلق شورای مرکزی برسد. ماده19) اعضاء هیئت اجرایی نسبت به کلیه مصوبات آن هیئت، در برابر شورای مرکزی مسئولیت مشترک دارند. ماده20) در موارد اضطراری هیئت اجرایی می تواند بر طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای مرکزی می رسد اقداماتی را تصویبوبا تایید دبیر اجرایی اجراء نماید. ولی موظف است مصوبات مزبور را در اولین جلسه شورای مرکزی مطرح کند تا شورا نسبت به استمرار اجرای آن اتخاذ تصمیم نماید. ماده 21) شورای مرکزی شورای مرکزی مسئولیت رهبری، برنامه ریزی، نظارت بر امور حزبوتفسیر مواد مرامنامهواساسنامه حزب را بر عهده داردودر کلیه امور مربوط به حزبوفعالیت های حزبی مستقیما در برابر کنگره مسئول است. ماده22) تعداد اعضاء شورای مرکزی 30 نفر می باشد که به وسیله کنگرهواز میان اعضای داوطلب حزبوبا رای مخفیواکثریت نسبی به مدت 2 سال انتخاب می شوند. ماده23) تعداد اعضاء ذخیره شورای مرکزی 15 نفر می باشد که از طریق کنگرهوبه ترتیب اکثریت آراء پس از 30 نفر اصلی انتخاب می شوند. ماده24) چگونگی اداره جلسات شورای مرکزیواعتبار مصوبات آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورا تهیهوتصویب خواهد شد. ماده 25) شورای مرکزی پس از تهیهوتصویب آیین نامه مزبور در نخستین جلسه از میان اعضاء دبیر کل حزب را انتخاب خواهد کرد. دبیر کل حزب، ریاست شورای مرکزی را نیز به عهده خواهد داشت. ماده 26) مسئولیت اداره امور شورای مرکزی به عهده دبیرکلودر غیابت وی به عهده دبیر اجرایی خواهد بود. ماده27) دبیر کل، معاونین خود را از میان اعضاء شورای مرکزیویا اعضاء برجسته حزب انتخابوپس از تایید شورای مرکزی منصوب می کند. ماده 28) شورای مرکزی دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. دبیر کل می تواند برحسب ضرورت جلسه فوق العاده شورا را تشکیل دهد. ماده 29) دبیر کل حزب: دبیر کل حزب عالی ترین مقام اجرایی حزب استومسوولیت اداره امور حزب، تهیه دستور جلسات شورای مرکزی، نظارت بر اجرای دقیقوکامل مصوبات کنگرهوشورای مرکزی را بر عهده داشتهومسئولیت امور نمایندگان پارلمانی حزب، دفتر سیاسی، برنامهوبودجه، کمیته انضباطیوواحدهای مطالعاتوسازماندهیوتشکیلات را به عهده خواهد داشت. ماده30) دبیر اجرایی زیرنظر دبیر کل حزب مسئولیت واحدهای اجرایی را به عهده خواهد داشت. ماده31) کمیته انضباطی به منظور دفاع از حقوق اعضاء حزبورسیدگی به اتهاماتوتخلفات اعضاءومسئولین حزبیوحل اختلافات درون حزبی، کمیته انضباطی تشکیل می شود. ماده32) آیین نامه وظایفواختیاراتونحوه انتخاب اعضای کمیته انضباطی به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید. ماده33) در صورت عدم اجرای وظایف حزبیویا تخلف از مرامنامه، اساسنامهومقررات حزب بر اساس رای کمیته انضباطی، مجازات های حزبی در مورد اعضاء اعمال می شود. کمیته انضباطی تنها مرجع سلب عضویت افراد در حزب می باشد. ماده34) کنگره یا مجمع عمومی کنگره عالیترین مرجع سیاستگذاریوتصمیم گیری حزب است. انتخاب اعضاءونحوه اداره جلسات کنگرهواعتبار مصوبات آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی، به تایید کنگره خواهد رسید. ماده35) کنگره هر دو سال یکبار تشکیل می شودودر صورت ضرورت به پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاءویا تصویب شورای مرکزی جلسه فوق العاده کنگره تشکیل خواهد شد. ماده36) جلسات کنگره در تهران تشکیل می شود مگر شورای مرکزی محل دیگری را تعیین نماید. ماده37) وظایف کنگره: وظایف کنگره عبارتند از: الف) تصویب مرامنامه، اساسنامهوتعیین خط مشیء حزبوآیین نامه های مربوط به تشکیل جلسات کنگرهوهرگونه اصلاحویا تغییر آن. ب) انتخاب اعضاء شورای مرکزی ج) استماع گزارش عملکرد شورای مرکزیوهیئت اجراییوتصویب سیاست های اجرایی. د) بررسیوتصویب عملکردوفعالیت های دو ساله حزب. هـ) بررسی مواضعوارائه دیدگاه های جدید به شورای مرکزی. ماده38) جلسات با حضور نیمی از اعضاء رسمیت می یابدومصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر خواهد بود. ماده39) منابع مالی از محل حق عضویت اعضاءواعطای هدایاء از افراد حقیقیوحقوقی در چارچوب قوانینومقررات موضوعهوکمک های مردمی تامین می گردد. ماده 40) درآمدوهزینه های حزب در دفاتر قانونی ثبتوشرح بیلان آن تا پایان هر سال جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارائه می شود. ماده 41) هرگونه تغییری در مفاد اساسنامهواعضای شورای مرکزی باید به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب اعلام گردد. ماده 42) نحوه انحلال در صورتیکه اکثریت مطلق شورای مرکزیویا (یک سوم) کل اعضاء حزب به طور کتبی تقاضای انحلال حزب را بنمایند این موضوع در مجمع عمومی فوق العاده به رای گذارده خواهد شدودر صورتیکه بیش از (دو سوم) اعضاء حاضر رای به انحلال بدهند حزب منحل خواهد شد. ماده 43) در صورت انحلال حزب، مجمع عمومی فوق العاده، هیئت تصفیه ای مرکب از 5 نفر از اعضای شورای مرکزی انتخاب خواهد کردواین هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیونووصول مطالباتوتهیه گزارش تصفیه، با نظر شورای مرکزی نسبت به واگذاری اموالواملاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشیویا موسسات خیریه عام المنفعه اقدام نماید. ماده44) این اساسنامه در 44 مادهویک تبصره در تاریخ 1381/4/10 به تصویب رسید.