حزب اعتدال و توسعه 10 تير 1381 ساعت 18:10 http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/36/مرامنامه -------------------------------------------------- عنوان : مرامنامه -------------------------------------------------- متن : مواضع و مرامنامهحزب اعتدال و توسعه مقدمه رسالت اساسی حزب، با در نظر گرفتن اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تسریع در تحقق آرمانهای اعلام شده قانون اساسی برای پاسخگوئی به انتظارات به حق ملت شریف و فهیم ایران، با تأکید به حفظ ارزشهای اسلامی و ضرورت تأمین نیازهای منطقی جوانان، تعیین می گردد. هدف گیری های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، اداری، قضائی و نظام قانونگذاری حزب با اعتقاد عمیق به اصل خدامحوری و حاکمیت ملّی و اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل تقسیم بندی می شود: 1.اهداف سیاسی -تلاش در جهت حفظ امنیت ملی به منظور تأمین اهداف و منافع ملی. -دفاع از حقوق سیاسی مردم و آزادی های مصرح در قانون اساسی. -تلاش در جهت تقویت وفاق ملی. -تبیین و ترویج حقوق بشر اسلامی. -حفظ و حراست اقتدار اركان نظام. -خشونت زدایی در رفتار فردی و اجتماعی در چارچوب امنیت ملی. -افزایش اعتبار بین المللی ایران. -تنش زدایی با حفظ اصول قانون اساسی در روابطبینالمللی با رعایت منافع ملی. -رعایت عدم وابستگی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران. -نهادینه كردن مشاركت سیاسی مردم از طریق تقویت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی. -ارتقاء امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در جامعه. -دفاع كامل از اسلامیت و جمهوریت نظام. -تلاش در جهت تحقق نقش پیشرو و مؤثر ایران در منطقه و بسط روابط همه جانبه و دوستی با كشورهای همسایه در چارچوب منافع ملی. -تأكید بر حضور فعال ایران در عرصه های جهانی و برقراری روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با كشورهای جهان براساس حفظ منافع ملی و احترام متقابل و همكاری با سازمان های بین المللی. -ارتباط با احزاب و مجامع سیاسی و بین المللی در جهت معرفی جایگاه واقعی تمدن ایران اسلامی و دیدگاههای حزب در چارچوب قوانین و مقررات. -تمركز زدایی در اداره امور مدیریتی كشور با رعایت حفظ تمامیت ارضی و منافعی ملی و حاكمیت ملی. 2.اهداف اجتماعی تأكید بر بسط و تعمیم آزادی های اجتماعی از طریق احترام به اندیشه های سیاسی،حقوق شهروندی و تعامل منطقی با احزاب و مطبوعات كشور و رفع هرگونه خشونت در روابط اجتماعی در چارچوب قانون اساسی. -ایجاد زمینه های مناسب برای مشاركت فعال جوانان در فعالیت های اجتماعی از طریق واگذاری مسؤولیت های اداری و حزبی به آنها بر مبنای شایسته سالاری. -تحكیم مبانی خانواده جهت دستیابی به آرامش های فردی و تعالی اخلاقی. -تقویت نهادهای مردمی و تشكل های صنفی كارگری، كارفرمایی، كارمندی در راستای جامعه مدنی. -مقابله با هرگونه انحصارگرایی و زورمداری در كسب قدرت سیاسی و تأمین مشروعیت سیاسی. -بهره گیری از تحمل و بردباری در تعاملات اجتماعی. -حمایت از حقوق جوانان و ارائه طرح های كاربردی در امور ورزش، تفریح، اشتغال، ازدواج و مسكن و رفع موانع تحصیلی آنها. -ترویج رفتار سیاسی- اجتماعی مبتنی بر اخلاق اسلامی و جلوگیری از هتکحـرمت اشخاص و گروهها. -حق تعیین سرنوشت برای مردم (حاكمیت ملی) -پیگیری حضور جدی زنان در صحنه اجتماعی و استیفای حقوق آنان و واگذاری مسؤولیت های اداری و حزبی به آنان بر مبنای شایسته سالاری. -تلاش و تأكید بر توزیع متوازن و متعادل امكانات و فرصت های سیاسی و اقتصادی برای همه مردم. -پیگیری توسعه اقتصادی و سیاسی درو ن زا، بومی و ملی. -اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی و كاهش اختلافات طبقاتی. -تقویت شوراهای اسلامی. 3.اهداف فرهنگی تأسی از اندیشههای پویای امام خمینی (ره) با تأكید بر اصل مترقی ولایت فقیه. -تقویت عناصر فرهنگ ملی و گسترش اخلاق و آموزه های دینی. -تقویت هویت دینی و ملی مردم در راستای اقتدار و غرور ملی و آرمان های انقلاب اسلامی. -تبیین و تكریم منزلت هنرمندان، نویسندگان، اهل فرهنگ و اصحاب قلم و هنر در عرصه های اجتماعی. -زمینه سازی برای همگرایی فرهنگی و اجتماعی و تقویت همدلی بین طوایف و اقوام مختلف با محوریت رهبری و بر اساس فرهنگ و زبان فارسی و با احترام به فرهنگ و زبان اقوام مختلف این كشور به منظور تقویت وفاق ملی و منافع ملی. -اهتمام به امر پرورش روحیه نوآوری و ابداع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و هنری. -ترغیب جوانان به دانش اندوزی، امور هنری و مشاركت در امور سیاسی. 4.اهداف اقتصادی -پیگیری و اجرای توسعه متوازن و همه جانبه در بخش های كشاورزی، صنعت و خدمات در چارچوب اصول قانون اساسی. -تأكید بر ضرورت قانونمندی و پاسخگویی رفتارهای اقتصادی دولت. -تلاش برای نهادینه سازی استفاده از منابع اقتصادی كشور در جهت رفاه عمومی، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری. -تأكید بر حفظ منافع ملی به هنگام انعقاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی با كشورها. -كوششی بایسته در ایجاد فضای مطمئن برای سرمایهگذاری مولد. -فراهم آوری شرایط مناسب جهت جلوگیری از فرار مغزها با ایجاد زمینه سرمایه گذاری و اشتغال برای آنها. -تلاش همه جانبه برای افزایش تولید ملی و كاهش بیكاری. -برنامه ریزی برای گسترش فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی در عرصه های اقتصادی. -ارائه طرح های مناسب در جهت واگذاری امور اقتصادی به مردم. -رقابت فزایی و انحصارشكنی و تمركز دولت در بخش برنامه ریزی دولتی و نظارت بر بخش خصوصی در راستای حفظ حاكمیت ملی. -ارائه سازوكارهای عملی در جهت تقویت پول ملی و متعادل نمودن تعهدات خارجی. -پی جویی در جهت خودكفایی و استقلال اقتصادی و ارتقای توان صادرات غیرنفتی و شركت در بازارهای جهانی با حفظ منافع ملی. -بها دادن بیشتر به عنصر نیروی انسانی در توسعه اقتصادی. 5.اهداف نظامی -پشتیبانی نیروهای مسلح و فراهم كردن زمینه های لازم در جامعه به منظور راه تقویت هر چه بیشتر قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران. 6.اهداف اداری -ایجاد زمینه های تحول در نظام اداری ایران بر اساس تمركززدایی و مردم گرایی و كوچکكردن دولت. -شایسته گزینی و اصلاح نظام انگیزشی در حقوق و دستمزد. 7.اهداف قضایی -تقویت و حمایت از قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. -تلاش برای گسترش و توسعه قضائیو دستیابیبه عدالت قضایی و جلوگیری از سیاسی شدن این قوه. 8.اهداف قانونگذاری -تقویت نظام قانونگذاری كشور مبتنی بر قانو ن اساسی از راه معرفی نامزدهای متخصص و متعهد و مردمی و احترام به همه جناح ها و احزاب قانونی در انتخابات و ارائه نظرات كارشناسی از طریق فراكسیون مرتبط در مجلس.